skip to Main Content

העקרונות המנחים את רבני התנועה המסורתית בפסיקת הלכה

אין רשימה אחת מגובשת של עקרונות הלכתייים של התנועה המסורתית וכמובן יש גישות שונות אצל פוסקי התנועה. ברם, עיון בתשובות ובספרים שנכתבו על ידי רבני התנועה במשך שמונים שנה ומעלה, בין השאר את העקרונות הכלליים דלהלן: א. יש נסיון לשמור…

להמשך קריאה
Back To Top