skip to Main Content

"התנועה המסורתית" היא תנועה דתית המחויבת לרוח ההלכה תוך התמודדות לעומק עם המשמעות והמורכבות של ערכי החירות והשוויון בעת החדשה.

המכנה המשותף לכל התופעות הפרושות תחת מניפת 'היהדות המסורתית' או 'היהדות הקונסרבטיבית' (הגות, פסקי הלכה, מחקרים, קהילות, תנועת נוער, ועוד) הוא התהליך המשלב כוחות מנוגדים של שימור ושינוי ההלכה והמסורת מתוך שאיפה מתמדת לקדש שם שמים בתוככי החברה המודרנית.

בדרך זו נוצרת תנועה, המשלבת באופן פעיל את שני הכיוונים, כשמעת לעת היא נוטה לכיוון המתאים לאותו מקרה וזמן, כפי שהוא מתגבש בדיאלוג מתמיד ומתוך גישה סובלנית לדעות שונות.

מסקנות ההתמודדות המורכבת הזו משתנות מרב אחד לחברו ומאדם אחד לרעהו, אולם במישור של הפרהסיה ושל המדיניות הציבורית, התנועתית והקהילתית, המסגרת ההלכתית מכוונת ומותווית על ידי ועדי ההלכה של התנועה, היושבים בירושלים ובניו יורק (הכוונה היא לכללים ההלכתיים המנחים את בית המדרש לרבנים, את תבנית ההתנהגות ההלכתית בקהילה ואת תנועת הנוער).

על פי דרכה של היהדות המסורתית, ניתן להשפיע על עם ישראל ועל תושבי מדינת ישראל, ולהביאם לידי חשיבה ואורח חיים מוסריים ורוחניים המשקפים את 'דרך האמצע' היהודית, בין שמרנות לבין חדשנות. כל זאת באמצעות אמונה דתית פתוחה הרואה את שפת התפילה העתיקה, את המצוות ואת גבולות הקהילה באור חיובי.

לאתר התנועה המסורתית >>

Back To Top